Privacyverklaring

Vegan Masters respecteert de privacy van haar deelnemers, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie met betrekking tot persoonsgegevens kunt u terecht op de website van Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat er een nieuwe versie is die de huidige versie vervangt.

Artikel 1: Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens (hierna ook: “De beheerder”): Vegan Masters gevestigd te Nieuwe Hemweg 14C, 1013BG, Amsterdam, KvK nummer: 78267552.

Artikel 2: Verwerking van de persoonsgegevens

 1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Vegan Master. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online indentificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
 2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
  1. Naam
  2. E-mailadres
  3. Telefoonnummer
  4. Culinaire ervaring
  5. Culinaire inspiratie
  6. Beeldmateriaal

Artikel 3: Doel van de verwerking

Wij verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Deze worden verwerkt om u deel te laten nemen aan het NK Vegan Barbecue. Het verzamelde beeldmateriaal kan gebruikt worden ter promotie van dit en mogelijk volgende edities van het NK.

Artikel 4: Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in een elektronisch register.

Artikel 5: Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u recht op inzage en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op met ons op te nemen op info@nkveganbbq.nl
 2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6: Wettelijke verplichtingen

In het geval van enige wet- of regelgeving waarvan u wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7: Commerciële aanbiedingen

Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

Artikel 8: Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9: Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd om bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10:

Voor verzoek, vragen of meer informatie kunt u zicht richten tot de organisatie op info@nkveganbbq.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 25 augustus 2021 tot nader order.